Boeing / Boeing 787-8 / N787ZA / BOE6 BFI-GTF-IWA-BFI
short final to Runway 30R / November 2011


Boeing / Boeing 787-8 / N787ZA / BOE6 BFI-GTF-IWA-BFI
taxi to Runway 30L / November 2011

Boeing / Boeing 787-8 / N787ZA / BOE6 BFI-GTF-IWA-BFI
departing Runway 30R / November 2011

 

Click here to return to: IWA Photos Page 11 Main Page